Privacyverklaring

Ik, Diëtiste Charlotte Angenot, hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Met deze privacyverklaring wil ik u een helder en transparant overzicht geven van de gegevens die van u verzameld worden, voor welke doeleinden en hoe hiermee binnen de praktijk wordt omgegaan.

 

Om uw privacy te kunnen waarborgen, ga ik zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wat houdt dit exact in? 

 • Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verder in de privacyverklaring beschreven.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel diegene die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zo kan het nodig zijn om verslagen te sturen naar uw huisarts/specialist (binnen een zorgtraject bijvoorbeeld, of om een optimale zorg te kunnen garanderen). 
 • Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal er u op wijzen. Ik verbind mij ertoe deze ten allen tijden respecteren. Ik, als diëtiste Charlotte Angenot, ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.


Welke gegevens worden gebruikt? 

Indien u een afspraak maakt, worden er een aantal gegevens genoteerd. Deze gegevens worden bekomen tijdens een telefoongesprek, via het contactformulier op de website of via e-mail. 

 1. Bij het maken van de afspraak:
  - Naam, voornaam, telefoonnummer, hulpvraag (type dieet)
  - Eventueel reeds wat bijkomende informatie zoals huisarts of medicatie. 
 2. Tijdens de eerste consultatie:
  - Persoonsgegevens: naam, adres,geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, gegevens ziekenfonds
  - Indien relevant: gewicht, lengte, BMI, vet%, vocht%, spiermassa, botmassa, visceraal vet, BMR, buikomtrek
  - Dieetgeschiedenis + medische geschiedenis + familiale voorgeschiedenis.
  - Hulpvraag ikv diëtetische consultatie
  - Lichamelijke klachten
  - Bloedcontroles (enkel indien patiënt/huisarts dit geeft)
  - Medicatie (correctheid en volledigheid op verantwoordelijkheid van de patiënt)
  - Voedingsgewoonten via anamnese
  - Bewegingspatroon 
 3. Tijdens de volgende consultaties:
  - Indien relevant: gewicht, lengte, BMI, vet%, vocht%, spiermassa, botmassa, visceraal vet, BMR, buikomtrek
  - Notities om het dieetadvies verder bij te sturen 

Waarom is dat nodig? 

Ik heb uw persoonsgegevens nodig om de werkzaamheden correct uit te voeren en een optimale begeleiding en opvolging te kunnen uitvoeren. Ik verzeker dat uw persoonsgegevens enkel voor bovenvermelde doeleinden worden gebruikt en voor geen enkel ander (commerciëel) doel. 


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik of zolang de gegevens nodig zijn om de doelen te kunnen verwezenlijken.  


Verstrekkingen aan derden 

Ik, diëtiste Charlotte Angenot, zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer).

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Ik, diëtiste Charlotte Angenot, verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Beveiliging van de gegevens 

Ik, diëtiste Charlotte Angenot, heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Zo heb ik bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens diëtiste Charlotte Angenot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Ik ben geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Heeft u toch de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via tel. 0499/37.63.89 of via charlotte.angenot@gmail.com.

  

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 

Contactgegevens:

Charlotte Angenot
Sint-Benedictusstraat 47B
2140 Mortsel
Tel: 0499/37.63.89
https://angenot-dietiste.be

Via e-mail: charlotte.angenot@gmail.com


Charlotte Angenot is Functionaris Gegevensbescherming van Diëtiste & Diabeteseducator Charlotte Angenot.

Verder heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Ik zal u steeds vragen u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan deze verzoeken. 


Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact met mij opnemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.